PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPOWP 2014-2020

Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Szuliński Mirosław z siedzibą w Zielone Kamedulskie informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.05.00-20- 0130/17-00 na realizację projektu pn.:

„Rozszerzenie działalności PPHU SZMIT Prace Ziemne Wydobycie i Handel Żwirem Mirosław Szuliński”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój
uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu są kompleksowe działania prorozwojowe, proinnowacyjne i prozatrudnieniowe,
wpływające bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności mojej firmy. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie potencjału wytwórczego i dywersyfikację produkcji żwirowni „Zielone Kamedulskie VII”, a to dzięki zakupowi nowoczesnej mobilnej kruszarki szczękowej jednorozporowej i wprowadzeniu do
oferty sprzedażowej kruszywa łamanego we frakcjach od 0 do 63 mm. Wszystko odbywać się będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i jego zasobów.
Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Beneficjent: Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Szuliński Mirosław
Województwo: podlaskie.
Miejscowość: Zielone Kamedulskie
Wartość projektu: 1.691.680,50 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 600.000,00 PLN

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPOWP 2014-2020

Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Szuliński Mirosław z siedzibą w Zielone Kamedulskie informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0406/19-00
na realizację projektu pn.:

„Zwiększenie możliwości przerobowych najlepszym sposobem na efektywne wykorzystanie złoża Zielone Kamedulskie VII”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych żwirowni „Zielone Kamedulskie VII” w zakresie produkcji i sprzedaży kruszyw sortowanych płukanych poprzez wykorzystanie niezwykle wydajnej technologii, a to dzięki zakupowi nowoczesnej, szybko przestawnej linii sortującej kruszywa. Wszystko odbywać się będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i jego zasobów. Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Beneficjent: Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Szuliński Mirosław
Województwo: podlaskie.
Miejscowość: Zielone Kamedulskie
Wartość projektu: 1.439.100,50 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 599.976,00 PLN

Szmit | Żwirownia i prace ziemne | Wykonanie strony: TAOC