europa

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPOWP 2014-2020

Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Szuliński Mirosław z siedzibą w Zielone Kamedulskie informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0130/17-00 na realizację projektu pn.:

„Rozszerzenie działalności PPHU SZMIT Prace Ziemne Wydobycie i Handel Żwirem Mirosław Szuliński”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu są kompleksowe działania prorozwojowe, proinnowacyjne i prozatrudnieniowe, wpływające bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności mojej firmy. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie potencjału wytwórczego i dywersyfikację produkcji żwirowni „Zielone Kamedulskie VII”, a to dzięki zakupowi nowoczesnej mobilnej kruszarki szczękowej jednorozporowej i wprowadzeniu do oferty sprzedażowej kruszywa łamanego we frakcjach od 0 do 63 mm. Wszystko odbywać się będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i jego zasobów.

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Beneficjent: Wydobycie i Handel Żwirem „SZMIT” Szuliński Mirosław

Województwo: podlaskie.

Miejscowość: Zielone Kamedulskie

Wartość projektu: 1.691.680,50 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 600.000,00 PLN

© Copyright 2023 STRONKI.pro